קאשבק ישראל

התחברות לאתר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

BlackFriday

תקנון של קאשבק ישראל:

תקנון - הסכם משתמש

הקדמה: קאשבק ישראל (להלן– " cashbackil " או "אנחנו"), חברה פרטית אשר התאגדה על פי חוקי מדינת ישראל, שהיא הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט http://cashbackil.co.il/, אשר אפשר להגיע אליו, בין השאר,באמצעות הכתובת http://cashbackil.co.il/ . שמחה להציע לכם הזדמנות לקבל קאשבק - כסף בחזרה מכל קנייה דרכינו השימוש שלכם באתר,בכל דרך, יהיה כפוף לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה ויהווה עדות, ללא כל סייג או הגבלה, לכך שאתם מקבלים תנאי שימוש אלה – כפי שהם ישונו מעת לעת - כתנאים המחייבים אתכם.

1. תנאים והוראות

כפי שנזכר לעיל, תנאי שימוש אלה יסדירו את השימוש באתר ואתם מסכימים בזאת, ללא כל הסתייגות,שהתנאים וההוראות הנכללים בהסכם זה יחייבו אתכם. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ולשנות את הוראות הסכם זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. אתם מאשרים בזאת שבכל ביקור שלכם באתר אתם תהיו חייבים לבדוק תנאי שימוש אלה כדי לוודא שאתם אכן ממשיכים להסכים לתנאים הנכללים בתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלכם באתר ייחשב כעדות להסכמתכם לשינויים בתנאי שימוש אלה.

2. רישום

תנאי שימוש אלה יחולו ויחייבו את כל הגולשים באתר, אף אם לא נרשמו לאתר. על מנת לקבל קאשבק מהמוצרים שקניתם דרכינו באתרי קניות, תהיו חייבים להשלים הליך רישום פשוט שיחייב אתכם לרשום כתובת דואר אלקטרוני תקפה. אתם מתבקשים לוודא שאתם מספקים לנו כתובת דואר אלקטרוני מתפקדת ונכונה כחלק מהליך הרישום לאתר, אם לא תקפידו על מסירת כתובת דואר אלקטרוני כאמור לעיל יתכן שלא נהיה מסוגלים לשלם לכם את העמלות המגיעות לכם. האחריות לוודא שכתובת הדואר האלקטרוני שמסרתם מעודכנת, ולעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני שמסרתם ואם וכאשר יהיה צורך בכך, תחול עליכם.
אתם מתחייבים לשמור בסוד, ולא לגלות ו/או להעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לכם ו/או את סיסמתכם האישית.
אתם מתחייבים שלא לפתוח משתמש נוסף כדי לזכות בתחרויות מופנים למיניהם, במידה ושכחתם את פרטי ההתחברות ניתן ליצור קשר לקבלת עזרה.

3. מדיניות בנושא פרטיות

אתם מאשרים ומצהירים בזאת שבעצם הרישום שלכם לאתר ובעצם השימוש שלכם באתר, ועל מנת לקבל את העמלות, יתכן שתדרשו לספק לנו פרטים אישיים מסוימים אודות עצמכם. אנו נשמור פרטים אלה בסודיות בהתאם להוראות המדיניות שלנו לגבי פרטיות, אתם מסכימים שיתכן שנהיה חייבים, מעת לעת, לגלות חלק מפרטים אלה לצדדים שלישיים ואתם מסכימים לגילוי כאמור לעיל.

4. המשך האתר וללא מתן אחריות

"קאשבק ישראל" שומרת על הזכות להשעות ו / או לשנות את האתר ואת השירותים במסגרת האתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לתת כל הודעה מוקדמת, ובמקרה זה לא תהיה לכם כל תביעה נגד "קאשבק ישראל" בקשר לפעולה כאמור, אם תתבצע. זאת ועוד, במקרה ש "קאשבק ישראל" תחליט להפסיק את השירות המוצע באתר, באופן ארעי או באופן קבוע, וכתוצאה מכך תחדל לשלם לכם רווח כספי, ולא תהינה לכם כל תביעות נגד "קאשבק ישראל", לעניין זה.

5. אתם מצהירים ומתחייבים כלפי "קאשבק ישראל" כדלקמן:

כי חברת "קאשבק ישראל" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את הוראות הסכם זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. אתם מאשרים בזאת שבכל ביקור שלכם באתר אתם תהיו חייבים לבדוק תנאי שימוש אלה כדי לוודא שאתם אכן ממשיכים להסכים לתנאים הנכללים בתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלכם באתר ייחשב כעדות להסכמתכם לשינויים בתנאי שימוש אלה.